Omgevingsvisie Culemborg

FIETSERSBOND ZIET GEMEENTE EINDELIJK DOORPAKKEN

omgevingsvisie2ut

De Fietsersbond Culemborg is zeer in zijn sas met de op 30 mei vastgestelde Omgevingsvisie. Deze visie schetst in grote lijn hoe Culemborg er in 2040 uitziet. Een belangrijk onderdeel van deze visie is dat de fiets een hoofdrol gaat krijgen in het lokale verkeer. “Er worden comfortabele en veilige routes voor langzaam verkeer aangelegd, zodat inwoners binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk gebruikma­ken van de fiets, in het bijzonder geldt dit voor de fietsroute van oost naar west.”

Een en ander is niet helemaal verrassend voor de Fietsersbond. In het dit voorjaar aangenomen Masterplan Stationsomgeving en het vastgestelde Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, wijzen alle pijlen klip en klaar ook dezelfde richting uit. De dominante rol en het ruimtebeslag van de auto zal onvermijdelijk afnemen ten faveure van ruimte voor de fietsers.

De Fietsersbond heeft één belangrijke kanttekening bij deze lofzang: de gemeente is erg goed in plannen op papier zetten. Echter in de uitvoering daarvan laat de gemeente al decennia belangrijke steken vallen. Dat de afsluiting voor auto’s van de Vianense Poort pakweg veertig jaar lang op zich liet wachten, is daar hét voorbeeld van. Tegelijk is de Fietsersbond nu optimistischer dan ooit over Culemborg Fietsstad, gezien de steeds concreter wordende plannen die nu op tafel liggen of al in uitvoering zijn.

Dit jaar worden de eerste concrete en flinke stappen gezet met de aanleg van de fietsstraat tussen Parijsch en de binnenstad, via de Vianense Poort.

Het stationsgebied wordt straks autoluw. Om daar met de auto te komen, moet je straks omrijden via de N320 of via de rotonde Erasmusweg – Wethouder Schoutenweg. Hierdoor komt er ruimte beschikbaar zodat de fietser straks vanuit de hele stad makkelijker en sneller bij het station kan komen  dan met de auto. Zeker als de rood geasfalteerde hoofdfietsroutes van en naar het station ook veilig en comfortabel worden. Dat is noodzaak om in 2040 die duurzame veilige en gezonde stad uit de Omgevingsvisie te creëren. Dus met meer veilig en comfortabel fietsen naar scholen, winkels en voorzieningen.

In alle visies en plannen wordt ook rekening gehouden met de komst van een fietsbrug over de Lek. Die gaat, als onderdeel van de doorfietsroute Den Bosch – Utrecht, perfect aansluiten op de lokale fietsinfrastructuur aan de westkant van het NS-station. De Fietsersbond verwacht dat nog dit jaar meer bekend zal worden over de diepgaande studie die de provincies Utrecht en Gelderland, samen met de gemeenten Houten en Culemborg naar deze optie laten verrichten.

Sommigen denken dat het gunnen en verbeteren van de kortste routes aan fietsers een gevalletje ‘autootje pesten’ is. Dat is beslist niet zo. Het gaat om de stad leefbaar en veilig te houden voor alle bewoners/alle deelnemers in het verkeer. Culemborg groeit immers wel in aantal inwoners, maar niet qua oppervlakte. Dus iedereen altijd maar met de auto heen-en-weer, dat past simpelweg niet. Daarnaast is (al dan niet elektrisch) fietsen, mits autoluw en veilig, over comfortabele rood geasfalteerde routes, natuurlijk veel leuker en gezonder. Met al die kippeneindjes binnen de bebouwde kom is het eigenlijk de meest logische keuze voor iedereen, van piepjong tot stokoud.

Categorieën