Tour de Force

VNG, IPO, vervoerregio’s en Rijk onderzoeken samen in een Tour de Force wat er nodig is om de kracht van de fiets de komende jaren nog meer te benutten. Ze weten zich daarbij gesteund door vrijwel alle organisaties die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland. In de Agenda Fiets 2017-2020 zijn de 8 concrete doelen waar de Tour de Force zich de komende jaren met name op richt terug te vinden.

De kracht van de Tour de Force 2020 is dat het dé Agenda Fiets van de gezamenlijke overheden in Nederland is. De Tourleiding bestaat dan ook uit bestuurders namens die overheden: VNG, IPO, vervoerregio’s en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Elke bestuurder fungeert als schakel naar de bestuurlijke tafel van een van deze organisaties. Samen zorgen ze ervoor dat aanbevelingen vanuit de ploegen daar besproken worden, zodat er beslissingen genomen kunnen worden ter verbetering van de randvoorwaarden voor meer en veilig fietsgebruik.

De Tourleiding wordt ondersteund door een Tourbureau dat is samengesteld uit beleidsmedewerkers namens de verschillende overheden en Wegkapiteins. Het Tourbureau wordt aangestuurd door een ingehuurd programma-manager.

De belangrijkste taken van de Tourleiding, met ondersteuning vanuit het Tourbureau, zijn:

A. Zorgen dat er een breed gedragen Agenda Fiets tot stand komt met commitment van alle bij fietsbeleid betrokken organisaties in Nederland; het betreft een dynamische agenda met gezamenlijke doelen en een samenhangend overzicht van uit te voeren acties.

B. Organiseren van een landelijke Fietstafel, waar bestuurders van deze organisaties elkaar jaarlijks ontmoeten om resultaten en voortgang te bespreken en waar nodig bij te sturen en nieuwe doelen of acties toe te voegen.

C. Stimuleren dat de afgesproken acties worden uitgevoerd, door organisaties te informeren, te verbinden, te stimuleren, te activeren – zonder alles te willen coördineren.

D. Daar waar dit meerwaarde biedt extra ploegen aan het werk zetten om concrete kansen te benutten en belemmeringen weg te nemen.

E. Via de eigen netwerken en kanalen fietsbeleid hoger op de bestuurlijke agenda’s krijgen van de betrokken overheden: gemeenten, vervoerregio’s, provincies, waterschappen en Rijk.

F. Wegen zoeken om extra budgetten vrij te maken voor fietsbeleid, door verschuivingen binnen bestaande budgetten of door het aanboren van nieuwe bronnen, ook op andere beleidsterreinen dan mobiliteit.

G. Opgedane kennis en ervaringen vastleggen, toegankelijk maken en verspreiden. Successen uitdragen.

Link naar de website van Tour de Force  klik hier

De Tour de Forde Fietsagenda 2017-2020 vindt u hieronder.

pdf ⋅ 4 MB

Fietsagenda-2017-2020-Tour-de-Force

Download